Mijn Tante Trui op Facebook Mijn Tante Trui op Twitter

Bij bestellingen via de webwinkel van Mijn Tante Trui gelden de volgende Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die Mijn Tante Trui aanbiedt op haar website, hierna te noemen aanbiedingen en op alle via de website geplaatste bestellingen, hierna te noemen overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2
Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door mijn Tante Trui is ingestemd.
1.3
Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mijn Tante Trui een overeenkomst aangaat.
1.4
Indien Mijn Tante Trui niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mijn Tante Trui in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
1.5
Mijn Tante Trui behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.6
Door het gebruik van de internetsite van Mijn Tante Trui en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen/Overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van Mijn Tante Trui zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2
Mijn Tante Trui kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3
Mijn Tante Trui behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.4
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en Mijn Tante Trui komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Mijn Tante Trui gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een bewijs.
2.5
Informatie met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de artikelen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Mijn Tante Trui garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en Betalingen
3.1
Alle door Mijn Tante Trui vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro′s, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2
De hoogte van de verzend- en administratiekosten binnen Nederland staat op de internetsite vermeld en worden van tevoren aan de klant kenbaar gemaakt.
3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
• De klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op het opgegeven bankrekeningnummer. 
• Betaling contant bij het afhalen in de werkplaats van Mijn Tante Trui te Woerden, tijdens haar openingstijden zoals vermeld op de website of op afspraak gemaakt.
3.5
Overeenkomsten waarvoor de verschuldigde betaling 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering
4.1
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
• Bij betaling vooraf verstuurt Mijn Tante Trui de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.
• Indien klant er voor kiest om de artikelen af te halen in de winkel, dienen deze afgehaald en betaald te worden binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.
De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2
Indien onverhoopt een artikel dat door de klant wordt besteld niet op voorraad blijkt te zijn, zal dit direct aan de klant worden gemeld en eventueel betaalde gelden zullen direct teruggestort worden. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.
4.3
Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1
De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Mijn Tante Trui verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de artikelen door Mijn Tante Trui aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Mijn Tante Trui zijn voor rekening van de klant en moeten gefrankeerd en alleen na overleg geschieden.

Artikel 6 Ruilen en Herroepingrecht
6.1
De klant is verplicht de artikelen bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde artikelen. Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Mijn Tante Trui daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, gemotiveerd kennis te geven.
6.2
Indien de klant een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het artikel binnen 8 dagen na aflevering aan Mijn Tante Trui te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen in dezelfde staat zijn als wanneer deze Mijn Tante Trui hebben verlaten.
6.3
Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Mijn Tante Trui zorg voor terugbetaling van de koopsom binnen 10 dagen.

6.4
De kosten voor het terugzenden van de artikelen zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1
Mijn Tante Trui is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Mijn Tante Trui. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Artikel 8 Overmacht
8.1
In geval van overmacht is Mijn Tante Trui niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens
9.1
De gegevens die door de klant worden verstrekt worden door Mijn Tante Trui vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
• opname in het klantenbestand van Mijn Tante Trui
9.2
Mijn Tante Trui neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

9.3
Mijn Tante Trui verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10

10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Diversen

11.1
Mijn Tante Trui is gevestigd te Woerden en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56225881 Het BTW-nummer is 175842735B01

© 2013 www.mijntantetrui.nl – KvK 56225881 – BTW nr 175842735B01 –